De kanon fan de Fryske Skiednis

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

29 januari 2015 in Kimswerd

In 2015, 2016 en 2017 brengt de PeerGrouP een drieluik over Grutte Pier (1480-1520). Deel 1 van het drieluik vindt plaats op donderdag 29 januari 2015 in Kimswerd met de eenmalige happening ’Grutte Pier - De Brân | De Brand’.

Jou in bern in boek

Gek op skiednis!

12 november 2014 15:35

Op tongersdei 2 oktober wie it in spesjale dei foar de bern yn de gemeente Ferwerderadiel. De bern fan de groepen 8 fan de basisskoallen krigen allegear it boek 'Gek op skiednis'.

Door het programma Clipphanger van Schooltv is een leuk clipje gemaakt over het ontstaan van de Elfstedentocht. Zouden we dit jaar een strenge winter krijgen?

Museum Belvédère in Heerenveen-Oranjewoud en het Fries Museum in Leeuwarden presenteren van 4 oktober  t/m 1 maart 2015 werk van Gerrit Benner in een tentoonstellingstweeluik. 

Foar it fuortset ûnderwiis is in spesjaal oanbod gearstald foar it fak Frysk mei dêryn ek rom omtinken foar de Fryske skiednis en de Fryske Kanon. It oanbod is gearstald troch de Afûk yn gearwurking mei Cedin.

In 2015, 2016 en 2017 brengt de PeerGrouP een drieluik over Grutte Pier (1480-1520). Deel 1 van het drieluik vindt plaats op donderdag 29 januari 2015 in Kimswerd met de eenmalige happening ’Grutte Pier - De Brân | De Brand’.

«« « Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende » »»
Ook op deze website

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Nije klip: Abe fan it Fean

Besjoch de klip fan it ferske Abe fan it Fean!

En bestel hjir de cd
Ferskes oer de Fryske skiednis of download it ferske.

De tekst kinst hjir downloade.

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.